Algemene voorwaarden 

1. Geschiktheid:

Hieronder volgen de regels die van toepassing zijn op uw deelname aan de "SCOOP® CHALLENGE" (hierna: "Uitdaging"). De Challenge wordt georganiseerd door Danziger “Dan” Flower Farm (hierna: “Danziger”). De Challenge staat open voor alle bloemisten en bloemontwerpers, zelfstandig of samen met een marketingbedrijf / groothandel / importeur. De Challenge is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving.

2. Akkoord met regels:

Door deel te nemen aan de Uitdaging ("U") stemt u ermee in volledig onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels, en verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen. Bovendien stemt u ermee in de beslissingen van Danziger als definitief en bindend te accepteren met betrekking tot de inhoud van deze Uitdaging.

3. Uitdagingsperiode:

Foto's moeten uiterlijk op 18 april 2020 naar Danziger worden gestuurd.

4. Regels voor deelname:

5.Deelname aan de Challenge is gratis.

6.Om deel te nemen aan de Challenge moet u het online aanvraagformulier invullen dat gepubliceerd is op http://xxxx en volg de gegeven richting (: stuur een link van je werkportfolio, presenteer een idee van een foto in het concept van de Challenge).

7.Fotografische criteria:

De gekozen foto moet volledig eigendom zijn van u en valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 1. U moet de gevraagde informatie verstrekken.
   1. De foto mag geen personen bevatten in een vorm waarin ze kunnen worden herkend.
   2. De foto moet een hoge resolutie foto zijn (2MB of meer).
   3. Het boeket moet zijn samengesteld uit minimaal 2 Danziger's SCOOP® variëteiten.
   4. U moet de handelsnamen gebruiken zoals aangegeven in de catalogus en website van Danziger om de verschillende variëteiten te beschrijven die u in het boeket hebt gebruikt.
   5. Of een deelnemer in aanmerking komt, is geheel naar goeddunken van Danziger.

8. Wat levert het mij op?

De gekozen deelnemer (de "Deelnemer") zal zijn foto laten publiceren op de tentoonstellingen van Danziger in catalogi en op de website met credits naar de zakelijke website van de Deelnemer, de fotograaf en de bloemenontwerper. De deelnemer ontvangt in 200 een terugbetaling van maximaal 3 euro voor de variëteitenaankopen van Danziger, in maximaal 2020 afzonderlijke aankopen, tegen ontvangst van de respectievelijke facturen met vermelding van de rasnaam. De werkelijke/geschatte waarde kan verschillen op het moment van prijsuitreiking. De details van de prijs worden uitsluitend bepaald door Danziger. Er wordt geen extra geld of andere prijsvervanging toegekend, behalve naar goeddunken van Danziger. De prijs is niet overdraagbaar. Alle prijsgerelateerde uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot alle federale, staats- en/of lokale belastingen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Aanvaarding van de prijs betekent toestemming voor Danziger om de naam en inzending van de deelnemer te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere vergoeding, tenzij wettelijk verboden.  

9. Selectie en kennisgeving van deelnemers:

De Deelnemer wordt geselecteerd door een toegewijd Danziger-team dat voor dit doel is gekozen, onder toezicht van Danziger en naar eigen goeddunken. De naam van de Deelnemer wordt gepubliceerd in de Danziger-catalogus en op verschillende sociale-mediawebsites, waaronder: de officiële Facebook-pagina van Danziger en de officiële website van Danziger. De deelnemer wordt binnen twee weken na selectie per e-mail en/of telefoon op de hoogte gebracht (indien beschikbaar). Danziger garandeert niet dat alle deelnemers hun foto zullen laten kiezen en publiceren door Danziger. Danziger is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten door de Deelnemer als gevolg van spam, ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet functionerende contactgegevens door de Deelnemer. Ontvangst door de Deelnemer van de prijs die in deze Challenge wordt aangeboden, is afhankelijk van redelijke medewerking van de Deelnemer en naleving van alle federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Elke overtreding van deze officiële regels door de deelnemer (naar eigen goeddunken van Danziger) zal leiden tot diskwalificatie van de deelnemer en alle privileges zullen onmiddellijk worden beëindigd. 

10. Door u verleende rechten:

Door deel te nemen aan deze Uitdaging, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Danziger, iedereen die handelt namens Danziger en de licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van Danziger, het recht heeft om, waar wettelijk toegestaan, te drukken, publiceren, uitzenden, distribueren en gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor altijd en over de hele wereld, zonder beperking, uw naam, portret, foto, stem, afbeelding, verklaringen over de Challenge en de geüploade foto, en biografische informatie voor nieuws, publiciteit, informatie, handel, reclame, public relations en promotionele doeleinden, zonder enige verdere vergoeding, kennisgeving, beoordeling of toestemming. U begrijpt en stemt ermee in dat, zelfs als uw foto niet onmiddellijk door Danziger wordt gepubliceerd, Danziger deze nog steeds kan gebruiken voor promoties, mits de juiste vermelding wordt gegeven. Door deel te nemen aan deze uitdaging, verklaart en garandeert u dat uw foto een origineel werk van auteurschap is en geen inbreuk maakt op eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden. Als uw inzending inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een ander, wordt u gediskwalificeerd naar goeddunken van Danziger. Als wordt beweerd dat de inhoud van uw inzending een inbreuk vormt op eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, dient u, op eigen kosten, dergelijke claims te verdedigen of te schikken. U zult Danziger schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle rechtszaken, procedures, claims, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven die Danziger kan oplopen, lijden of moet betalen als gevolg van een dergelijke inbreuk of vermoede inbreuk. van enig recht van derden.

11. Algemene voorwaarden:

Danziger behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Uitdaging te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten. Danziger behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon te diskwalificeren die knoeit of probeert te knoeien met het proces van de Uitdaging of de werking van de Uitdaging of website of deze Regels overtreedt. Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de Uitdaging te ondermijnen, kan een schending zijn van het strafrecht en het burgerlijk recht. Mocht een dergelijke poging worden gedaan, dan behoudt Danziger zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor zover toegestaan ​​door de wet.

12. Beperking van aansprakelijkheid:

Door deel te nemen, stemt u ermee in Danziger en zijn werknemers en licentiehouders te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, rechtszaak, claim of schade die direct of indirect kan optreden, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, van : (i) de deelname van dergelijke deelnemers aan de Uitdaging en/of hun aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de storing van een computer, kabel, netwerk, hardware of software of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon of internetdiensten; (iv) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig deel van het invoerproces of de uitdaging; (v) elektronische of menselijke fouten bij de administratie van de betwisting of de verwerking van inzendingen.

13.geschillen:

Deze uitdaging valt onder de wetten van Israël, zonder respect voor conflicterende rechtsdoctrines. Als voorwaarde voor deelname aan deze Uitdaging stemt U ermee in dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Uitdaging, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie. , uitsluitend voor een rechtbank in Israël.

14.sponsor:

De sponsor van de uitdaging is Danziger, PO Box 186, Moshav Mishmar Hashiva, 5029700 – IsraelVSCOOP®

© 2017 danzigeronline.com - Aangedreven door: Webpagina. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden
Translate »